SKLAD

Šolski sklad Osnovne šole Miren je začel delovati v šolskem letu 2010/11. Ustanovljen je na osnovi 135. člena ZOFVI in sprememb tega člena. Vanj so vključene vse enote Osnovne šole Miren.

Namen in dejavnost

Namen sklada je financiranje dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka, pomoč otrokom iz socialno šibkih družin in podobno.

Sredstva lahko pridobiva iz:

 • prispevkov staršev,
 • prispevkov pravnih in fizičnih oseb,
 • donacij,
 • zapuščin in
 • iz drugih virov.

Omejitev velja za prispevke političnih strank, ki jih sklad ne sme prejemati (zadnji odstavek 78. člena ZOFVI).

Pridobljena sredstva se lahko porabijo le za namen, ki ga določi donator. Nenamenska sredstva se porabijo v skladu z letnim planom, ki ga pripravi upravni odbor sklada.

Organizacija in delovanje

Sklad upravlja sedem članski upravni odbor, v katerem so trije člani predstavniki zavoda in štirje člani predstavniki staršev. Enakomerna zastopanost je zagotovljena s tem, da so imenovani člani iz različnih enot zavoda. Delo članov upravnega odbora je prostovoljno in brezplačno.

Trije člani so predstavniki šole oz. vrtca :

 • Lučana Petrovčič, predsednica
 • Matejka Bavčar, zapisničarka
 • Valentina Kavčič

Štirje so predstavniki staršev:

 • Erika Ferfolja Vidič, namestnica
 • Tanja Devetak
 • Martina Srnjak
 • Srečko Trogar

Upravni odbor deluje v skladu s pravilnikom in zakoni. Podporo mu nudijo strokovne službe zavoda in ravnateljica zavoda, ki je tudi odgovorna za zakonitost delovanja sklada.

 

 
 
 
 
Dostopnost