EKOŠOLA

 

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki, učenci in dijaki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Vsako leto najuspešnejšim šolam podeljujemo mednarodna priznanja – zelene zastaveTo je tudi edino javno in mednarodno priznanje slovenskim šolam za okoljevarstveno delovanje, skladno z mednarodnimi kriteriji FEE (Foundation for Environmental Education).

 Temelj odgovornega odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh. Temelji na metodologiji 7 korakov, ki je primerljiv z okoljskim standardom kakovosti ISO 14001. Predstavlja postopek dela posamezne ustanove, da pridobi oziroma ohrani t. i. zeleno zastavo kot najvišje priznanje oziroma prepoznavni znak, da spada v mednarodni program Ekošola. V Sloveniji ga izvajamo od leta 1996  v okviru Društva DOVES – FEE Slovenia.

Temeljna načela delovanja programa Ekošola

Osnovno načelo delovanja programa Ekošola je, da bodo otroci, učenci in dijaki kmalu v prihodnosti  vplivali in sprejemali pomembne odločitve na vseh ravneh našega življenja. Skozi dejavnosti v programu postajajo ambasadorji za uresničevanje trajnostnega razvoja ter vplivajo tudi na obnašanje odraslih ter spreminjajo njihove vzorce ravnanja. Program Ekošola je šola za življenje, zato v njem uresničujemo naslednja načela:

 • skrb za človeka vključuje varovanje zdravja, izgradnjo medsebojnih odnosov ter skrb za okolje in naravo,
 • okoljska vzgoja je sestavni del ciljev in vsebin vsakega predmeta v izobraževalnem programu,
 • naravoslovne dejavnosti povezujejo cilje in vsebine med predmeti,
 • vrednostni cilji so sestavni del življenja šole,
 • dejavnosti  mladih so odraz ustvarjalnosti, novih idej in konkretnih akcij oziroma projektov,
 • vzgojno delo znotraj šole je celovito in povezano z lokalno skupnostjo in odločevalci,
 • prihodnost je v povezovanju mladih med državami Evrope in sveta.

Cilji programa Ekošola

Glavni cilj slovenskega programa Ekošola je vzgoja otroka in mladostnika, da skrb za okolje in naravo postane del življenja. Drugi cilji so:

 • uvajati vzgojo in izobraževanje za okoljsko odgovornost,
 • spodbujati in večati kreativnost, inovativnost ter izmenjavo idej,
 • učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija)
 • povezovati okoljska vprašanja z ekonomskimi in socialnimi,
 • razvijati pozitivne medsebojne odnose
 • sodelovati pri preprečevanju in odpravi revščine,
 • vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju,
 • povezovati ekošole v Sloveniji, EU in širše.

Prednosti

Ekošola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine. Učencem in učiteljem daje priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje. Za izpeljavo ciljev okoljskega izobraževanja izbira zanimive metode dela ter učencem pomaga uporabiti znanje, ki so ga osvojili pri pouku, za reševanje vsakdanjega življenja.

Projekti v šolskem letu 2017/18

– Izobraževanje otrok o postopku čiščenja vode
– Zbiranje odpadnega papirja in kartona
– Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš
– Postavitev/namestitev zabojnika/ov za ločevanje in zbiranje odpadkov v ustanovi
– Zbiranje odpadne plastične embalaže
– Zbiranje odpadne električne in elektronske opreme
– Star papir zbiram, prijatelja podpiram – Zbiranje odpadnega papirja in kartona
– Altermed – Hrana in zdravje – Altermed
– Tradicionalni slovenski zajtrk – Hrana in zdravje – Tradicionalni slovenski zajtrk
– Ekokviz – Ozaveščanje – Ekokviz za OŠ
– Zbiranje pokrovčkov
– Spoznavanje in raziskovanje virov onesnaženja vode
– Ugašanje in izklapljanje električne opreme, ko je v ustanovi ne uporabljajo (projektorji,   računalniki, interaktivne table, zasloni, projektorji, televizorji itd.)
– Izdelava in namestitev opozorilnih oz. ozaveščevalnih nalepk na stikala elektronske naprave
– Šolska vrtilnica – Vzdrževanje lastnega vrta
– Šolska vrtilnica – Moje prve vrtne škarje (didaktični pripomoček za pridobivanje osnovnega znanja o obrezovanju rastlin od zeliščnega vrta do sadovnjaka)
– Šolska vrtilnica – Ščepec travniških zdravilnih rastlin bližnjega okolja (opazovalni dnevnik posajenih travniških zdravilnih rastlin za 1. triado)
– EKO – paket – Nagradni natečaj
– EKO – paket – Ozaveščanje – EKO-paket
– EKO – paket – Zbiranje odpadne embalaže KEMS (Tetra Pak)
– Ekobranje za ekoživljenje – Ozaveščanje – Ekobranje za ekoživljenje

 

Krivec Tomaž

 

 
 
 
 
Dostopnost