IZVEDBENI NAČRT ŠOLE ZA NPZ

Miren, 4. 10. 2021

IZVEDBENI NAČRT ŠOLE ZA NPZ

Šolsko leto 2021/2022

V dokumentu so navedeni dogovori izvedbenega načrta NPZ za 6. in 9. razred: kdo, kdaj in kako bo opravil naloge, ki jih mora šola opraviti pri organizaciji in izvedbi NPZ. V prilogi so obrazci, izpolnjeni v skladu z Navodili za izvedbo nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli 2021/2022 in gradiva, ki prispevajo k optimalni izvedbi NPZ.

I. Seznanjanje učencev, učiteljev in staršev o vlogi in izvedbi NPZ na šoli

 1. Seznanjanje učencev
NačinKdoKdaj
Seznanitev učencev s publikacijo z informacijami o NPZ za učence in starše.razredniki (9.a in b, 6. a in b)oktober 2021
Seznanitev z izborom tretjega predmeta katerega se bo preverjalo znanjerazredniki in pedagog preko oglasne deske,oktober 2021
Seznanitev z natančnimi informacijami in navodili v zvezi s samo izvedbo in potekom NPZ- pri redni uri ali na razredni uripedagog (9. a, 9. b, 6. a, 6.b)april 2022
 1. Seznanjanje staršev
NačinKdoKdaj
Roditeljski sestanek – 6. razredrazredničarkiseptember 2021
Roditeljski sestanek – 9. razredrazrednikaseptember 2021
Obvestila – 6. in 9. razredrazredniki pedagog preko oglasne deske in spletne strani šolecelo šolsko leto 2021/22
 1. Seznanjanje učiteljev
NačinKdoKdaj
Delovni sestankipedagogoktober 2021
Oglasna deska, pisna sporočilapedagogcelo šolsko leto 2021 /2022
Seznanitev s tretjim predmetom, ki se bo preverjal na naši šolipedagogseptember 2021
Delovni sestanek – seznanitev z natančnimi navodili za izvedbo NPZ, vrednotenje in organizacijo dela na šoli v času NPZpedagogapril 2022

II. Imenovanje namestnika za izvedbo NPZ-ja, imenovanje pooblaščenca in izdaja Pooblastila za prevzem in izročanje gradiva NPZ

Namestnik za izvedbo NPZ-ja in pooblaščenec za prevzem in izročanje gradiva NPZ bo šolski pedagog.

III: Imenovanje pomočnika za e-vrednotenje

Pomočnik za e-vrednotenje bo Irena Fili, računalničar, ki bo skrbel za nemoten potek e-vrednotenja v 6. in 9. razredu na šoli ter učiteljem predstavil program za e-vrednotenje.

IV. Imenovanje učiteljev, ki bodo vrednotili naloge v preizkusih znanja učencev pri posameznem predmetu

Vrednotenje nalog NPZ ob koncu drugega in tretjega ocenjevalnega obdobja bo potekalo  v skladu z Navodili za izvedbo NPZ, Koledarjem NPZ za šolsko leto 2021/2022 in izvedbenim načrtom šole.  

Učitelje, ki bodo vrednotili preizkuse po posameznih obdobjih je imenoval ravnateljica mag. Nikolaja Munih, v mesecu februarju 2022.

Priloga 1 (Učitelji, ki bodo vrednotili naloge za 6. razred)

Priloga 2 (Učitelji, ki bodo vrednotili naloge za 9. razred)

V. Oblikovanje skupin učencev in določitev prostorov, kjer se bo preverjanje opravilo

Nacionalnega preverjanja znanja ob koncu tretjega obdobja se bo udeležilo 42 učencev, ob koncu drugega obdobja pa 40 učencev.

Učenci 6. razreda bodo po abecednem redu priimkov razdeljeni v 3 skupini in prav tako učenci 9. razreda v 3 skupine. Abecedni red določa hkrati tudi sedežni red v učilnici, kjer bo preverjanje potekalo. Razpored učencev po skupinah bo objavljen najmanj eno uro pred začetkom preverjanja na oglasni deski šole in razpored učencev po sedežnem redu na vratih učilnice, v kateri se bo preverjanje opravljalo. Za pripravo seznamov in oblikovanje skupin je zadolžena pedagog Primož Hvala Kamenšček.  

Priloga 3 (Razpored učencev po skupinah in učilnicah)

VI. Določitev nadzornih učiteljev za posamezno skupino

Potek NPZ ob koncu drugega in tretjega ocenjevalnega obdobja bo v vsaki skupini nadzoroval 1 nadzorni učitelj, en učitelj pa bo skrbel za red na hodniku šole. Nadzorni učitelji ne bodo učitelji predmeta, ki se bo preverjal na posamezen dan.

Priloga 4 (Seznam in razporeditev nadzornih učiteljev po posameznih skupinah)

VII. Zagotovitev zaupnosti pri sprejemanju, prenosu in hranjenju tajnega gradiva

Za celoten postopek NPZ je predvidena stopnja varovanja podatkov z oznako TAJNO. Vsi, ki  bodo imeli dostop do tajnih podatkov, bodo seznanjeni s pravili varovanja tajnih podatkov, kar bodo potrdili s podpisom Izjave o varovanju tajnih podatkov. Za pripravo obrazcev je zadolžena pedagog.

Priloga 5 (podpisane Izjave o varovanju tajnih podatkov; obrazec RIC.OBR6030-NPZ-3)

VIII. Organizacija dela na šoli med izvajanjem NPZ

Med preverjanjem bosta na šoli zagotovljena mir in tišina. Šolski zvonec bo izklopljen. Učitelji, ki izvajajo redni pouk v razredih, bodo poskrbeli za umirjeno vedenje teh učencev in za to, da se ne bodo zadrževali v delu šole, kjer ostali učenci pišejo preverjanje.

Pouk med pisanjem NPZ-ja bo za nekatere razrede potekal po spremenjenem urniku.

V dnevih izvajanja NPZ bodo po preverjanju organizirane ustrezne dejavnosti oz. pouk, do odhoda avtobusov.

6. razred ima vse tri dni po preverjanju od tretje šolske ure dalje pouk po urniku. 

9. razred ima vse tri dni po preverjanju od tretje šolske ure dalje pouk po urniku.

Priloga 6 (Zamenjave učilnic in nadomeščanja zaradi pisanja NPZ-ja)

IX. Organizacija e-vrednotenja preizkusov znanja ob koncu drugega in tretjega obdobja

Vrednotenje preizkusov znanja ob koncu drugega in tretjega ocenjevalnega obdobja bo potekalo v skladu s koledarjem NPZ-ja. Preizkuse bodo vrednotili učitelji, ki jih je imenovala ravnateljica (Priloga 2). Posamezni učitelji ne bodo vrednotili preizkusov učencev, ki jih poučujejo. Vrednotenje bo potekalo v času izven pouka.

Vrednotenje bo izvedeno v skladu s tem izvedbenim načrtom in po moderiranih navodilih za vrednotenje, ki jih bo Državni izpitni center objavil na eRicu in eRicu za učitelje, in sicer na dan, ki je predviden v Koledarju NPZ za šolsko leto 2021/2022. 

VII. Izvedba vpogledov za učence in starše

Starši in učenci 6. in 9. razreda bodo imeli možnost elektronskega vpogleda v ovrednotene preizkuse znanja.

VIII. Poročilo o organizaciji in izvedbi NPZ na šoli

Poročilo o izvedbi nacionalnega preverjanja znanja in Poročilo o izvedbi prilagojenega NPZ  bo na eRicu.

Priloga 7 (Poročilo o izvedbi NPZ)

IX.  Analiza dosežkov učencev, ki je podlaga za načrtovanje strokovnega dela

Analiza dosežkov NPZ daje vpogled v doseganje ciljev in standardov, določenih z učnimi načrti, ter tudi v kakovost poučevanja in učenja.

Analizo dosežkov učencev na NPZ bodo na ravni šole opravili učitelji predmetov, pri katerih se NPZ opravlja, pri čemer si bodo pomagali z dokumenti in smernicami za analizo dosežkov, ki bodo objavljeni na eRicu. Opravljena analiza bo služila kot podlaga za nadaljnje načrtovanje strokovnega dela.

Priloga 8 (Analiza dosežkov učencev)

Izvedbeni načrt pripravila:

mag. Primož Hvala Kamenšček                                                                                mag. Nikolaja Munih

svetovalni delavec                                                                                                         ravnateljica

KOLEDAR NPZ 2021/22

6. razred

 • 30. november 2021: Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. razreda, ki bodo opravljali NPZ
 • 4. maj 2022: Slovenščina
 • 6. maj 2022: Matematika
 • 10. maj 2022: Tuji jezik
 • 7. junij 2022: Seznanitev učencev 6. razreda z dosežki NPZ
 • Od 7. do 9. junija 2022: Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 6. razredu
 • 16. junija 2022: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 6. razredu
 • 24. junij 2022: Razdelitev obvestil o dosežkih učencev pri NPZ za učence 6. razreda

9. razred

 • 1. september 2021: Objava ministrovega sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z NPZ
 • 30. november 2021: Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
 • 4. maj 2022: Slovenščina
 • 6. maj 2022: Matematika
 • 10. maj 2022: Angleščina
 • 31. maj 202: Seznanitev učencev z dosežki v 9. razred
 • Od 31. maja do 2. junija 2022: Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v 9. razred
 • 10. junija 2022: Ric posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) v 9. razredu
 • 15. junij 2022: Razdelitev obvestil o dosežku učencem 9. razreda
 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost