STATUS UČENCA

Miren, 5. 10. 2021

Perspektivni in vrhunski športnik, perspektivni in vrhunski mladi umetnik (Zakon o OŠ 63/2013)

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

Pridobitev statusa iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko predlagajo starši učenca.

Učencu s statusom iz prvega ali drugega odstavka tega člena se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.

Status iz prvega ali drugega odstavka tega člena učencu preneha na zahtevo staršev učenca, s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali če se mu status odvzame.

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz četrtega odstavka tega člena, mu šola lahko status iz prvega ali drugega odstavka tega člena odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.

Učencu zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status iz prvega ali drugega odstavka tega člena lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.

O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti.«.

Navodila in obrazci so objavljeni na spletni strani šole: https://www.os-miren.si/status-ucenca/

  1. PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOL. OBVEZNOSTI
  2. VLOGA STATUS ŠPORTNIKA
  3. VLOGA STATUS UMETNIKA

Zainteresirane starše prosimo, da v kolikor še niste oddali vloge, le to oddate razredniku najkasneje do ponedeljka 11. 10. 2021. Vloga mora biti popolna (priložite ustrezna dokazila).

V nadaljevanju bo ustrezne vloge obravnaval učiteljski zbor na redni pedagoški konferenci v mesecu oktobru, nato boste prejeli sklep z navedbo prilagoditev šolskih obveznosti. 

mag. Primož Hvala Kamenšček                                                                                            mag. Nikolaja Munih

svetovalni delavec                                                                                                                               ravnateljica

 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost