IZBIRNI PREDMETI

Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov.

Izbirni predmeti so način prilagajanja individualnim razlikam in interesom učencev.

Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Pouk izbirnih predmetov je na urniku eno uro tedensko, razen izbirnega predmeta drug tuj jezik, ki je na urniku dve uri tedensko. Nekatere vsebine npr. turistična vzgoja, lahko potekajo tudi strnjeno izven rednega urnika (izleti, ogledi…).

Obisk pouka izbirnih predmetov je obvezen, predmeti se ocenjujejo s številčnimi ocenami.

Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so lahko v celoti ali delno oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih.

 

Vir: Zakon o OŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Pripravila: Lara Spinazzola, svetovalna delavka

 

 

SEZMAM IZBIRNIH PREDMETOV V ŠOLSKEM LETU 2019/2020

 • italijanščina I – 7. a, 7.b razred; učiteljica: Tamara Miljavec
 • italijanščina II – 8. b razred; učiteljica: Tamara Miljavec
 • italijanščina III– 9. a in 9. b razred; učiteljica: Tamara Miljavec
 • računalništvo – multimedija – 8. a, 8. b, 9. b razred; učitelj: Gregor Spačal
 • računalništvo – urejanje besedil – 7. a, 7. b, 8. a razred; učitelj: Gregor Spačal
 • likovno snovanje II – 8. a, 8. b razred; učitelj: Romeo Stubelj
 • likovno snovanje III – 9. a, 9. b razred; učitelj: Romeo Stubelj
 • izbrani šport – nogomet – 7. a, 7. b, 9. a razred; učitelj: Egon Wanek
 • šport za sprostitev – 7. a, 7. b, 8. a, 9. a razred; učitelj: Egon Wanek
 • šport za zdravje – 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b razred; učitelj: Borut Vodopivec
 • turistična vzgoja – 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b razred; učitelj: Tomaž Krivec
 • gledališki klub – 9. b razred; učiteljica: Elvira Brumat Medvešček
 • daljnogledi in planeti – 7. a, 7. b, 8. a, 8. b razred; učitelj:
 • obdelava gradiv – les – 7. a, 7. b, 8. a, 8. b, 9. a, 9. b razred; učiteljica: Miranda Ortar