Razpis prostega delovnega mesta ravnatelja

Svet zavoda Osnovne šole Miren, Miren 140, 5291 Miren je na 13. seji sveta zavoda dne 1. 2. 2023  sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta

ravnatelja

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati pogoje v skladu z  Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr.25/17 – ZVaj, 123/21172/21207/21105/22 – ZZNŠPP, 141/22 in 158/22 – ZDoh-2AA).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Predvideni začetek dela bo dne 1. 7. 2023.

Delo na delovnem mestu ravnatelja se opravlja polni delovni čas.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let. Za čas mandata bo sklenjena pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu ravnatelja.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev:

  • dokazila o izobrazbi,
  • dokazilo o nazivu,
  • dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu,
  • dokazilo o opravljenem ravnateljskem izpitu (za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, vendar si ga mora pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata),
  • dokazilo o delovnih izkušnjah v vzgoji in izobraževanju,
  • potrdilo Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti, ki ni starejše od 30 dni,
  • potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem postopku, ki ni starejše od 30 dni,
  • potrdilo Ministrstva za pravosodje iz evidence izbrisanih obsodb za kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost, ki ni starejše od 30 dni,

kandidati pošljejo v zaprti ovojnici v roku 15 dni po objavi razpisa na naslov:

Svet zavoda OŠ Miren, Miren 140, 5291 Miren,

z oznako »Prijava na razpis za ravnatelja – Ne odpiraj«

Kandidat mora k prijavi priložiti program vodenja zavoda za mandatno obdobje.

Zaželeno je, da kandidat predloži tudi kratek življenjepis in opis delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.

Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto.

Kandidati bodo prejeli obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

                                                                                   Svet zavoda Osnovne šole Miren

 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost