Predvideni ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe s SARS-CoV-2 na OŠ Miren v šolskem letu 2021/22

Pojav novega virusa SARS-CoV-2 in širjenje bolezni covid-19, nas je soočilo s popolnoma novimi razmerami. Za preprečevanje prenosa okužbe, se je potrebno držati smernic NIJZ-ja.

Ukrepi na OŠ Miren:

 1. V šolo lahko vstopajo le zdravi učenci, zaposleni in vse druge osebe, starejše od 15 let, ki izpolnjujejo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja.
 2. Za starše in druge osebe, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka v 1., 2. ali 3. razred osnovne šole izjemoma PCT pogoj ne velja. Obvezno pa je nošenje zaščitne maske in upoštevanje vseh drugih preventivnih ukrepov.
 3. Učenci s prehladnimi obolenji prihajajo v šolo v dogovoru z izbranim zdravnikom.
 4. Starši v šolo ne vstopajo. Otroka pospremijo do vhodnih oziroma dvoriščnih vrat.
 5. Starši in drugi zunanji obiskovalci, ki imajo na šoli nujne opravke, si ob vhodu razkužijo roke, izpolnijo obrazec evidence za vpis obiskovalcev ter ga oddajo osebi, h kateri so namenjeni.
 6. Učenci 1. in 2. razreda vstopajo v šolo skozi stranski vhod, učenci od 3., 4. in 5. razreda skozi vhod pod lipama, učenci od 6. do 9. razreda pa skozi glavni vhod.
 7. Ob vstopu v šolo si vsi učenci in zaposleni razkužijo roke. Razkužila so tudi v učilnicah.
 8. Pred začetkom pouka učence sprejema in usmerja dežurni učitelj oziroma spremljevalec, katerega je v ta namen odobrilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
 9. Po šoli se gibamo v varnostni razdalji 1,5 do 2 metra.
 10. Če strokovni delavec šole v času pouka ugotovi, da se učenec ne počuti dobro, oziroma pri učencu prepozna simptome in znake korona virusa ali neke druge bolezni, učenca odpelje v poseben prostor – izolirno sobo in o tem obvesti starše oziroma skrbnike, ki učenca prevzamejo. Po odhodu se prostor razkuži in prezrači.
 11. Ravnatelj šole o potrjenem primeru COVID 19 in o morebitnem delnem zaprtju šole seznani Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport po telefonu in ravna v skladu s priporočili in navodili Območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje Nova Gorica.
 12. Če je izražen sum na COVID 19 pri starših, zaposlenih  ali ožjih družinskih članih, se ravnatelj posvetuje pri epidemiologu z območne enote NIJZ. Potrjeno bolezen javi na MIZŠ.
 13. Za zaščito pred okužbo je potrebno:
 14. redno in temeljito umivanje rok z milom in vodo,
 15. upoštevanje higiene kašlja,
 16. zračenje večkrat dnevno,
 17. vsi prostori in površine se redno, dnevno čistijo in razkužujejo,
 18. učenci posameznih oddelkov se med kratkimi odmori zadržujejo v učilnicah. Rekreativne odmore preživljajo na prostem, po pripravljenem razporedu. V primeru slabega vremena ostanejo v učilnici, z njimi je učitelj, ki je v oddelku poučeval 3. šolsko uro.
 19. pred in po uporabi didaktičnih pripomočkov si morajo učenci nujno umiti roke,
 20. učenci odhajajo v sanitarije posamezno, z dovoljenjem učitelja.

     12. Učitelji ves čas skrbijo za varnostno razdaljo, še zlasti pri dnevih dejavnosti,    

           kosilu in pri aktivnih metodah dela (1,5m – 2m).

13. Pouk poteka po urniku, v matičnih učilnicah ali na prostem.

14. Kadar se pouk izvaja v specialni učilnici, se le- ta pred prihodom nove skupine    

      učencev razkuži.

 1. Pouk športa poteka na zunanjem igrišču ali zaradi gradnje telovadnice, v avli  

šole.

 1. Pri pouku obveznih izbirnih predmetov, neobveznih izbirnih predmetov in interesnih dejavnostih ter pri učnih skupinah se učenci med seboj mešajo, pri čemer izvajajo higienske ukrepe.
 2. Podaljšano bivanje, jutranje varstvo in vozači so v svojih skupinah, kjer se ohranja socialna distanca.
 3. Malica poteka v matični učilnici. Dežurni učenci si umijejo in razkužijo roke, nadenejo rokavice ter prinesejo malico v učilnico. Malico razdeli učitelj, ki si je ravno tako umil in razkužil roke ter nadel rokavice. Šolske klopi se pred malico razkužijo.
 4. Kosilo poteka v jedilnici po razporedu, pod nadzorom dežurnih učiteljev. Upoštevajo priporočeno varnostno razdaljo. Učenci razredne stopnje jedo kosilo v učilnicah.
 5. V knjižnico prihajajo samo zdravi učenci. Maska je obvezna za vse učence.

Ob vstopu v knjižnico si razkužijo roke. Brskanje po knjigah ni dovoljeno. Pri izbiri in iskanju knjig jim pomaga knjižničarka. Željeno gradivo lahko učenci že predhodno naročijo (pri knjižničarki ali po e-pošti) in ga kasneje samo prevzamejo. V knjižnico prihajajo učenci po skupinah (mehurčkih) ali pa največ trije učenci iz različnih razredov. Vrnjeno knjigo odložijo v »karantensko škatlo«. Karantena za knjige traja tri dni. Trenutno se učenci v knjižnici ne zadržujejo in družijo.

Zunanji obiskovalci knjižnice in starši učencev ne prihajajo v šolsko knjižnico. Po predhodnem dogovoru jim knjižničarka lahko odnese gradivo k vhodu v šolo.

Pravila so napisana ob vhodu v knjižnico.

 • Učenci si šolskih potrebščin, pripomočkov in drugih predmetov med seboj ne izmenjujejo in ne izposojajo.
 • Individualna in skupinska pomoč/dodatna strokovna pomoč se izvaja ob upoštevanju vseh higienskih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa SARS-CoV-2 (samo učenci istega razreda, odrasla oseba na zadostni razdalji oz. z masko).
 • Učenci od 1. do vključno 5. razreda v matični učilnici ne nosijo zaščitne maske. Ko matično učilnico zapustijo, si jo morajo nadeti. Učenci od 6. do 9 razreda nosijo zaščitne maske tako v matični učilnici kot izven nje, razen pri športu.
 • Roditeljski sestanki potekajo v šoli ob izpolnjevanju PCT pogoja in doslednem upoštevanju vseh higienskih ukrepov, na prostem ali na daljavo.

Tim za Covid

 
 
 

Deli 
 
 
 
Dostopnost