KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

V pripravi

1 Osnovni podatki o katalogu

Naziv pravne osebe javnega prava:Osnovna šola Miren Miren 140, 5291 Miren
Telefon: 05 330 24 70

E-naslov: os-miren@os-miren.si
Odgovorna uradna oseba za katalog:
Datum prve objave kataloga:
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu:
Nikolaja Munih, ravnateljica
12. 11. 2020

http://www.os-miren.si

2 Splošni podatki o pravni osebi in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Kratek opis delovnega področja pravne osebe:Osnovnošolsko izobraževanje ter vzgoja in varstvo predšolskih otrok
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Vodja organizacijske enote:
Podružnična OŠ Kostanjevica na Krasu
Kostanjevica na Krasu 66, 5296 Kostanjevica na Krasu
05 308 02 50
os-miren.kostanjevica@os-miren.si
Irena Faganeli
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Vodja organizacijske enote:
Podružnična OŠ Bilje
Bilje 185, 5292 Renče
05 301 13 53
os-miren.bilje@os-miren.si
Petra Tavčar Kristan
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Vodja organizacijske enote:
Enota vrtca Miren
Miren 140, 5292 Miren
05 3302 472
vrtec@os-miren.si
Ksenija Korče
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Enota vrtca Kostanjevica na Krasu
Kostanjevica 66, 5296 Kostanjevica na Krasu 05 3933 958
vrtec.kostanjevica@os-miren.si
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Vodja organizacijske enote:
Enota vtrca Bilje
Bilje 185, 5292 Renče
05 3011 038
vrtec.bilje@os-miren.si
Vesna Klančič
Naziv:
Naslov:
Telefon:
Elektronski naslov:
Enota vrtca Opatje selo
Opatje selo 9, 5291 Miren
05 3080 720
vrtec.opatjeselo@os-miren.si
Organigram organaPovezava na ločen dokument:
organigram 1
organigram 2

2.b Kontaktni podatki uradne osebe oz. oseb, pristojnih za posredovanje informacij

Pristojna oseba:
Naziv:
Funkcija:
Naslov:
Telefonska številka:
Elektronski naslov:
Nikolaja Munih
Mag. prof. def.
Ravnateljica
Miren 140, 5291 Miren
05 33 02 471
nikolaja.munih@os-miren.si

2.c  Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)

Notranji predpisi:Akt o ustanovitvi
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miren
Vzgojni načrt
Pravila šolskega reda
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika
Pravila šolske prehrane
Državni predpisi:Zakon o zavodih (ZZ)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI)
Zakon o šolski inšpekciji (ZSolI)
Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive
Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji
Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vrtcih in šolah v plačilne razrede
Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov
Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1)
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1)
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ)
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP)
Zakon o osnovni šoli (ZOsn)
Zakon o vrtcih
Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli
Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu
Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja
Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje
Pravilnik o publikaciji vrtca
Pravilnik o financiranju šole v naravi
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
Pravilnik o plačilih staršev za program v vrtcih
Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu osnovne šole
Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole
Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (ZOPOPP)
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
Pravilnik o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami
Pravilnik o vzgojno-varstvenih družinah
Pravilnik o pogojih za občasno varovanje otrok na domu
Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca
Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev
Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in šport
Pravilnik o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so financirani iz državnega proračuna
Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev
Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev
Pravilnik o oddajanju prostorov v uporabo
Predpisi EU:Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.

2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)

Predlogi predpisov:V postopku ni nobenega predloga predpisov.

2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

Seznam strateških in programskih dokumentov:Letni delovni načrt
Pravilnik šolskega sklada
Publikacija

 
 
 
 
Dostopnost